Europa u bram

Zgłoszenia indywidualne

W związku z licznymi zapytaniami dot. procedury odrebnej od zorganizowanego trybu przystępowania do projektu, kierowanymi do personelu projektu przez nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów szkół muzycznych II st. z terenu województwa śląskiego, uprzejmie przekazujemy raz jeszcze informację, iż:
• termin uważany za maksymalny dla zrealizowania przez personel projektu nagrań kwalifikacyjnych ew. uczestników czynnych projektu został ustalony na 21 sierpnia 2013 r.;
• uczniowie mogą alternatywnie przekazywać nam nagrania zrealizowane we własnym zakresie do procesu rekrutacyjnego za pośrednictwem serwisu You Tube, lub dostarczając nagranie pocztą;
• udział czynny w projekcie nie jest adresowany wyłącznie dla "konkursowiczów" - zgłosić się może każdy uczeń!
• nagrania są poddawane ocenie profesorów projektu (aktualna lista w zakładce "Kadra Projektu") anonimowo, tj. oglądający nie posiadają wiedzy nt. uczniów i szkół, z których pochodzi nagranie;
• ostateczna lista jest ustalana z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów i placówek szkolnych;
• każda placówka szkolna ma zagwarantowane miejsce dla swoich reprezentantów w charakterze uczestników czynnych;
• nie istnieje limit miejsc dla zgłaszanych kandydatów na uczestników czynnych z danej szkoły;
• rezygnacja ucznia z udziału czynnego w projekcie nie pociąga za sobą sankcji finansowych, a miejce takiego uczestnika zajmuje wówczas osoba z listy rezerwowej;
• udział czynny w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 ogranicza się w podstawowym zakresie do udziału w jednych podwójnych zajęciach mistrzowskich miesięcznie (2 x 90 minut) w miesiącach wrzesień - czerwiec 2013 r., za każdym razem z innym profesorem projektu, przy czym uczestnicy czynni są dowożeni i odwożeni z miejsca lekcji (z nauczycielem prowadzącym i rodzicem/opiekunem, jeżeli mogą i są chętni) samochodami przez personel projektu (jeżeli lekcja organizowana jest poza szkołą uczestnika).

Jedynym warunkiem przeprowadzenia indywidualnego zgłoszenia do projektu w charakterze uczestnika czynnego jest dostarczenie nagrania audiowizualnego kandydata, w celu uwzględnienia na liście uczestników czynnych i rezerwowych. Projekt dysponuje własnym sprzętem i operatorem, który w dowolnie umówionym momencie może dokonać indywidualnego nagrania kwalifikacyjnego. Nie ma określonych wymagań co do repertuaru, mogą to być wykonania solowe, jak i z akompaniamentem. Spodziewany czas nagrania wynosi 5-6 minut.

Wartość udziału czynnego w procesie edukacyjnym tożsamym z niniejszym, 2-letnim projektem nauczania oscyluje w granicach 20 tys. euro (lub więcej, biorąc pod uwagę wartość praktyk nagraniowych, orkiestrowych i innowacyjnych zaplanowanych na rok szkolny 2014 - 2015), a projekt pokrywa wszystkie koszty związane z udziałem w nim.

Aktualizacja zaproszanych do projektu pedagogów w charakterze prowadzących lekcje mistrzowskie profesorów, przedstawiona jest w zakładce Kadra projektu / Lekcje mistrzowskie. Kalendarium aktualizowane jest na bieżąco w zakładce Grafik zajęć, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.