Europa u bram

Rejestracja do projektu jest darmowa, tzn., że wszelkie koszty udziału uczestników, jak również i koszty "szkół bazowych", pokrywane są przez projekt. Uczestnicy mogą brać udział w naborze w następujących trybach.

UCZESTNICTWO CZYNNE

Uczestnik czynny rekrutuje się biorąc udział w naborze uzupełniającym (rekrutacja główna odbyła się we wrześniu 2013 r.) i dostarczając wraz z kompletem dokumentów nagranie rekrutacyjne, które jest poddawane ocenie kadry pedagogicznej projektu.

Uczestnictwem czynnym objete są następujące klasy instrumentów:
skrzypce, wiolonczela, fortepian, obój, klarnet, flet, puzon, śpiew.

Łączny limit miejsc dla uczestników czynnych projektu wynosi 80 osób (po 10 osób na każdą klasę instrumentu). O ostatecznej liczbie uczestników i podziale harmonogramu zajęć decyduje rekrutator główny w porozumieniu z kadrą pedagogiczną.


Uczestnik czynny otrzymuje do 90 minut zajęć na miesiąc (zwykle w formie jednej lub dwóch lekcji odbywających się w ramach tej samej sesji lekcyjnej, np. w piątek / sobotę), przez okres od września 2013 do lipca 2014 r., łącznie otrzymując do 900 minut indywidualnych lekcji mistrzowskich w trakcie pierwszego roku projektu.

Wymagania od kandydata na uczestnika czynnego:

  • złoży wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne i poprawne technicznie nagrania
  • założy konto na www.europaubram.pl
  • w miesiącu kwiecień 2015 r. planowo będzie jeszcze uczniem szkoły muzycznej II st.
  • dysponuje czasem w terminach sesji lekcyjnych projektu

UCZESTNICTWO BIERNE

Uczestnik bierny może brać udział - osobiście lub za pośrednictwem mediów elektronicznych - we wszystkich elementach projektu, tj. warsztatach mistrzowskich, wykładach, szkoleniach, praktykach zawodowych; sesjach nagraniowych, wykładach innowacyjnych, koncertach dydaktycznych etc., uzyskując jednocześnie dostęp do dedykowanych materiałów dydaktycznych w trakcie trwania projektu.

Wymagania od kandydata na uczestnika biernego:
  • złoży wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne
  • założy konto na www.europaubram.pl
  • w momencie przystąpienia do uczestnictwa w projekcie jest uczniem szkoły muzycznej II stopnia

Uczestnik może zgłosić się w dowolnym, odpowiednim dla przystąpienia do danego elementu projektu, momencie.

SŁUCHACZE

To osobna kategoria utworzona w celu udostępnienia efektów projektu szerszej grupie odbiorców. Pozostałe osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie; nauczyciele, studenci, zawodowi muzycy oraz melomani mogą uczestniczyć w projekcie w charakterze słuchacze bez ponoszenia kosztów, po zgłoszeniu chęci udziału w danym wydarzeniu, pod warunkiem dostępności miejsca (pierwszeństwo mają zarejestrowani uczestnicy projektu, tj. uczniowie szkół muzycznych II st., ze względu na charakter Działania IX PO KL, w ramach którego organizowany jest projekt), przy czym do zgłoszenia wystarczy zalogowanie się w charakterze słuchacza na stronie www.europaubram.pl, względnie przesłanie maila na adres: biuro@europaubram.pl.Nowum dla tego typu projektów stanie się utworzenie bazy dedykowanych projektowi profesjonalnych instrumentów i sprzętów muzycznych, dostępnych dla utalentowanych uczniów i reprezentowanych przez nich placówek szkolnych również po zakończeniu projektu.