Europa u bram

lis 2013

Zapytanie ofertowe Partnera - fortepian

Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae" zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2

Zapytanie ofertowe w formacie PDF

Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na zakup i dostawę transportem własnym Wykonawcy używanego instrumentu muzycznego - fortepian 1 szt. (37.31.11.00-2 - Pianina).

Zamawiający:
Stowarzyszenie "Pro Bono Musicae"
ul. Siemiradzkiego 23/1, 43-300 Bielsko-Biała,
KRS 0000333419, NIP: 547-211-00-75,

informuje, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku, za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

PIANINA FORTEPIANY SERVCIE MGR INŻ MAREK MUSIAŁ
ul. Kopernika 16, 34-325 Bierna,
NIP: 547-175-69-35.

Zapytanie ofertowe Lidera - usł. telekomunikacyjne

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach zwraca się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe składane jest w ramach realizacji projektu pn: „Europa u bram” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2.

Zapytanie ofertowe w formacie PDF
Informacja o dokonanym wyborze oferty w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz internetem mobilnym dla Filharmonii Śląskiej dla projektu “Europa u bram”.

Zamawiający:
Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego,
ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice,
NIP 634-013-76-69,

informuje, iż w wyniku dokonanego rozeznania rynku, za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo uznano ofertę:

Polkomtel Sp. z o.o,
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,
NIP 527-10-37-727.