Europa u bram

Listy rankingowe uczestników zgłoszonych do udziału w Zadaniu II (Mistrzowskie warsztaty wykonawstwa muzyki klasycznej) projektu wydawane są na prośbę uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego.
Przypominamy, iż regulamin naboru zawiera zapisy o tym, iż osoby zgłaszające się do projektu w charakterze uczestników czynnych Warsztatów, które nie otrzymały dostatecznie wysokiej punktacji i skutkiem czego nie zakwalifikują się w pierwszej kolejności do otrzymywania lekcji mistrzowskich, umieszczane zostają na listach rezerwowych i powinny oczekiwać na zwolnienie się miejsca na listach głównych. Podobnie następuje w przypadku zgłaszania się osób po zamknięciu naboru podstawowego rekrutacji wstępnej do projektu (23.09.2013), tj. w trybie naboru uzupełniającego w momencie gdy w danej klasie wyczerpany został już limit miejsc.
Zwolnienie miejsca na liście głównej może nastąpić w wyniku:
  1. Otrzymania przez uczestnika najniższej noty (1 punkt) za przebieg trzech kolejnych lekcji, przy czym punktację z przebiegu lekcji wystawiają Profesorowie.* (Punktacja ta, po otrzymaniu noty rekrutacyjnej stanowi aktualną notę rankingową. Punktacja ta będzie miała wpływ na zakwalifikowanie do otrzymania praktyk zawodowych w drugim roku trwania projektu.)
  2. Nieobecności uczestnika na co najmniej 20% ogółu lekcji.
  3. Rezygnacji uczestnika zajmującego miejsce na liście głównej z udziału czynnego w projekcie.

Tymczasowe zwolnienie miejsca na liście głównej może nastąpić w wyniku jednorazowej, zapowiedzianej nieobecności uczestnika z listy głównej.
W każdym z przypadków zwolnione miejsce zajmowane jest (trwale lub chwilowo) przez uczestnika z listy rezerwowej posiadającego kolejną najwyższą notę rankingową, który podejmie zaproszenie do udziału.

Więcej szczegółów i informacji na temat zasad uczestnictwa oraz rekrutacji w ramach projektu, znaleźć można w regulaminie rekrutacji, dostępnym na podstronie
Dokumentacja.Wyjaśnienia dotyczące listy rankingowej
Lista, sporządzona alfabetycznie, jest aktualizowana na bieżąco.
Wskazanie rekrutacyjne określa
aktualny tryb udziału w projekcie, w tym:
  • udział czynny w pełnym wymiarze,
  • udział czynny w ograniczonym wymiarze,
  • udział czynny w wymiarze rezerwowym,
  • udział bierny (słuchacz).
Informacje o punktacji średniej, indywidualnych punktacjach z lekcji oraz innych kwestiach dot. listy rankingowej może udzielić obsługa projektu lub rekrutator główny. Informacje nt. punktacji mogą uzyskać wyłącznie uczestnicy lub opiekunowie uczestników w zakresie dotyczącym swojego udziału.